Pravna obvestila

Splošni pogoji in politika varovanja osebnih podatkov

1. Veljavnost in uporaba teh splošnih pogojev

Ti splošni pogoji uporabe veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletni portal Elementum in Zlato-srebro, ki je v času sprejetja teh pogojev uporabe dostopen na spletnem naslovu http://www.elementum.si in http://www.zlato-srebro.si (v nadaljevanju portal) in s katerim upravlja družba ELEMENTUM, trgovina in posredovanje, d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti pogoji uporabe veljajo za celoten portal, za vse njegove sestavne dele in podstrani. Poleg teh pogojev uporabe lahko za določene dele, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila.

Ti pogoji uporabe zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče portal in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo portala uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh pogojev uporabe, ter da je seznanjen s ‘Politiko varovanja osebnih podatkov in zasebnosti’.

V primeru neskladja med določbami teh splošnih pogojev in pogodbe med ponudnikom in uporabnikom, se uporabljajo določila take pogodbe.

Ti pogoji uporabe se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo portala pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

2. Podatki o ponudniku

Naziv: ELEMENTUM, trgovina in posredovanje, d.o.o.
Odgovorna oseba: Peter Slapšak, direktor
Poslovni naslov: Poslovna cona A 35, 4208 Šenčur
E-naslov (naslov za ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): info@elementum.si
Matična številka: 2229765
ID za DDV: SI87644363
Osnovni kapital: 10.015,03 EUR
Transakcijski račun: 34000-1007361466 (Sparkasse d.d.)
Vpis v register: Okrožno sodišče v Kranju (št.vložka: 1/08307/00), dne 4.9.2006

3. Uporaba portala

Uporabnik se zavezuje, da bo portal uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z njegovim namenom. Pri tem se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi navedenim osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo.

Če uporabnik portal uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik brez predhodnega obvestila izbriše uporabniški račun in/ali začasno onemogoči dostop do portala. Ob ponavljanju kršitev lahko ponudnik uporabniku brez predhodnega obvestila trajno onemogoči dostop do portala.

4. Izključitev odgovornosti

Ponudnik pri pripravi vsebine portala ravna z največjo skrbnostjo, vendar pa zaradi možnih sprememb podatkov ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine (mnenja, nasveti, informacije, novice, obvestila ipd.), objavljene na portalu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi njih samih ali ker se je na njih zanesel in jih upošteval.

Vse vsebine na portalu, v kakršnikoli obliki, imajo zgolj informativen namen. Nobene vsebine na portalu ni mogoče šteti za individualno naložbeno priporočilo, prav tako pa ne za povabilo k podpisu pogodbe ali kot ponudbe za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev ali drugih finančnih inštrumentov. Ponudnik izrecno opozarja uporabnike, da je pred naložbo potrebno pridobiti ustrezno dodatno naložbeno svetovanje; le-tega lahko uporabnik dobi tudi pri ponudniku.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti portala in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker portal ni bil dostopen ali ni deloval ali ni deloval pravilno. Ponudnik si, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, onemogoči delovanje ali dostopnost portala.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe portala utegnila nastati uporabniku na njegovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do portala.

Registrirani uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo na portalu (e-naslov, geslo). Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh izven portala, ki so dostopne preko hiperpovezav na portalu. Vsaka povezava s spletno stranjo tretjih osebje na razpolago le zaradi preglednosti. Spletne strani tretjih oseb uporabnik uporablja na lastno odgovornost.

5. Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti

Ponudnik bo podatke, ki jih bodo preko portala posredovali uporabniki, uporabljal in obdeloval v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/0786/2004 in naslednji).

a) Zbiranje osebnih podatkov o uporabnikih

Ponudnik o uporabnikih, ki so fizične osebe, ob registraciji na portalu zbira naslednje osebne podatke: ime, priimek, e-poštni naslov. Ponudnik o uporabnikih, ki stopijo z njim v stik preko katerega od kontaktnih obrazcev, zbira tudi naslednje osebne podatke: naslov prebivališča, telefonska številka, zanimanje za investiranje v določeno kovino, podatek o svetovalcu za plemenite kovine, želeni način kontaktiranja, želena datum in ura kontaktiranja. Ponudnik o uporabnikih, ki se registrirajo v spletno trgovino, zbira naslednje podatke: ime, priimek, uporabniško (prikazno) ime, e-poštni naslov, naziv podjetja (če se prijavlja kot pravna oseba), ulico in hišno številko, poštno številko, kraj, državo, številko mobilnega telefona, podatek o tem, ali je davčni zavezanec (če se prijavlja kot pravna oseba), davčno številko (če se prijavlja kot pravna oseba). Ponudnik o registriranih uporabnikih, ki nakupujejo v spletni trgovini, zbira tudi naslednje podatke: podatke o naročilu (datum naročila, seznam naročenih izdelkov in njihovih cen, datum odpošiljanja in prejema naročenih izdelkov, podatke o načinu plačila itd.) in podatke za dostavo (naziv, ulico in hišno številko, poštno številko in kraj, državo). Podatke, ki so označeni kot obvezni, mora uporabnik posredovati, sicer registracija oziroma drugačno naročilo na storitve ni mogoča. Podatke, ki so neobvezni, lahko uporabnik posreduje, če to želi. Uporabnik, ki ponudniku ne posreduje neobveznih osebnih podatkov, zaradi tega ne trpi nobenih škodljivih posledic.

b) Obdelava podatkov
Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:
– vodenje evidence registriranih uporabnikov portala ter omogočanje prijave in uporabe spletnega portala registriranim uporabnikom;
– vodenje evidence registriranih uporabnikov spletne trgovine ter omogočanje prijave in uporabe spletne trgovine;
– izpolnjevanje obveznosti na podlagi naročil v spletni trgovini (sprejem in obdelava naročil, pošiljanje izdelkov, reševanje morebitnih reklamacij ipd.);
– osebno kontaktiranje uporabnikov na njihovo željo po dodatnem svetovanju ter pošiljanje posamičnih ponudb;
– dostavo produktov iz darilnega programa naslovniku;
– občasno pošiljanje elektronskih sporočil z vsebino, povezano s ponudnikom ali spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave;
– statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi z uporabniki portala in spletne trgovine.Soglasje za elektronska obvestila: Plemenite novice
Uporabnik soglaša in dovoljuje družbama Elementum d.o.o. in Elementum – Ag d.o.o, da uporabljata elektronski poštni naslov (e-mail) uporabnika za namene obveščanja o aktualnostih na finančnih trgih in trgu plemenitih kovin in surovin ter neposrednega trženja podjetja Elementum d.o.o. in Elementum – Ag d.o.o. (oglaševalske kampanje, novosti o storitvah in produktih ter dogodkih, na katerih sodeluje ali jih organizira). Uporabnik je tudi seznanjen, da se na elektronska obvestila lahko kadarkoli odjavi s povratnim sporočilom, kjer v zadevi sporočila napiše ‘ODJAVA’.

Soglasje za posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam (pogodbenim partnerjem)

Uporabnik soglaša in dovoljuje družbama Elementum d.o.o. in Elementum – Ag d.o.o, da lahko osebne podatke uporabnika posreduje tretjim osebam (pogodbenim partnerjem podjetja) za namen osebnega kontaktiranja in svetovanja uporabnikom glede investiranja v plemenite kovine. Tretje osebe lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mejah ponudnikovega pooblastila in skladno z nameni, ki so opredeljeni v prvem odstavku točke 5.b.
c) Varovanje podatkov in čas hrambe

Ponudnik vse podatke o uporabnikih varuje skladno s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije in predpisi Evropskih skupnosti.

Ponudnik podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ki so navedeni v točki 6.b Pravnih obvestil.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki jih je ponudniku posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika portala in še eno leto po prenehanju tega statusa. E-poštni naslov lahko ponudnik hrani za namene pošiljanja komercialnih ali nekomercialnih e-poštnih sporočil, dokler uporabnik ne izjavi ali označi, da noče več prejemati e-poštnih sporočil. Ostale podatke lahko ponudnik hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

d) Pravice uporabnikov

Ponudnik bo uporabniku, ki je ob registraciji ali kasneje izrazil željo po prejemanju ponudnikovih elektronskih sporočil ali elektronskih sporočil tretjih oseb, kadarkoli omogočil, da se na razumljiv in enostaven način od prejemanja odjavi.
Uporabnik lahko kadarkoli spremeni ali dopolni svoje osebne podatke, kar stori tako, da v svojem uporabniškem profilu izbere povezavo ‘Uredi osebne podatke’ in po spremembi klikne na gumb ‘Spremeni podatke’.
Za podatke, ki jih uporabnik ne more spremeniti sam, lahko od ponudnika z zahtevo, ki jo pošlje na info@elementum.si, zahteva, da ponudnik dopolni ali popravi podatke, ki se nanašajo nanj in ki so nepopolni ali napačni. Dokazno breme, da so podatki nepopolni ali napačni, je na uporabniku.
Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na info@elementum.si, zahteva, da mu ponudnik potrdi, ali zbira ali obdeluje podatke, ki se nanašajo na uporabnika, ter katere podatke zbira in obdeluje. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece.
Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na info@elementum.si, zahteva, da mu ponudnik pošlje elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo na uporabnika. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece. Ponudnik ima pred posredovanjem kopije podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.
Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na info@elementum.si, zahteva, da ponudnik trajno izbriše vse podatke, ki se nanašajo nanj. Ponudnik ima pred izbrisom podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne. Uporabnik je seznanjen in soglaša, da mu z izbrisom podatkov, ki se nanašajo nanj, preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim.«

e) Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo nanj.

f) Spletni piškotki

Ponudnik na spletnem mestu uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki). Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta uporabnik soglaša z namestitvijo piškotkov na napravo, preko katere dostopa do spletnega mesta. Več o piškotkih »

Poleg tega na mestih, kjer posamezni uporabnik vstopi na vaša spletna mesta, vstavite zgornji tekst in spletno povezavo, preko katere se lahko uporabnik seznani z vsebino piškotkov (kot imate npr. že sedaj urejeno za spletno mesto http://www.elementum.si/).

Druga možnost je, da 5. člena ne dopolnjujete s podtočko d), ampak da neposredno v spletnem mestu spletne trgovine uporabnika preko obvestila o piškotkih (kot ga imate npr. na http://www.elementum.si/) seznanite o piškotkih.

6. Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina portala, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na portalu, je ponudnik in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Ponudnik se z objavo vsebin na portalu in z omogočanjem uporabe portala ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah portala.
Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na portalu, za kakršenkoli namen, razen za osebni ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost kršitelja.

Beseda „Elementum“ in logotip Elementum sta zaščitena kot blagovni znamki pri Uradu za intelektualno lastnino. Njuno reproduciranje ali drugačna uporaba v gospodarskem prometu je brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega soglasja ponudnika prepovedana in ima lahko za posledico kazensko in materialno odgovornost kršitelja.

7. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.

Ti splošni pogoji veljajo od 1. marca 2012 do preklica oz. objave novih pogojev.

Search elementum.si
Share:
Profiles: